کارشناسی ارشد حسابداری 92-93
کارشناسی ارشد
                معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 91

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد حسابداری:

استانداردهای حسابداری،نشریه ۱۶۰ سازمان حسابرسی
مجموعه پرسشهای ۴ گزینه ای استانداردهای حسابداری،تالیف دکتر عثمانی
حسابداری مالی یدا… تاری وردی
حسابداری پیشرفته ۱ حسن همتی
حسابداری پیشرفته ۲ جزوه دکتر ساعی،استاد دانشگاه فردوسی مشهد
مباحث جاری در حسابداری حسن همتی

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات حسابداری صنعتی کارشناسی ارشد حسابداری:

حسابداری صنعتی کانون فرهنگی آموزش،تالیف درگاهی
حسابداری صنعتی ۱و۲و۳ جمشید اسکندری

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات حسابرسی کارشناسی ارشد حسابداری:

حسابرسی سنجش،تالیف دکتر آقایی
استانداردهای حسابرسی،نشریه ۱۲۴ سازمان حسابرسی
مجموعه پرسشهای ۴ گزینه ای استانداردهای حسابرسی،تالیف کوروش امانی
نمونه پرسشهای ۴ گزینه ای حسابرسی،نشریه ۱۵۴ سازمان حسابرسی
اصول حسابرسی ۱ و خصوصا ۲ سازمان حسابرسی

منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات ریاضی کارشناسی ارشد حسابداری:

ریاضیات هادی رنجبران
ریاضیات صدقیانی<به دلیل اینکه ساده گفته>و بعد اگه وقت بود رنجبران
صدقیانی=خوب و راحت رنجبران=خوب و کامل


منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات آمار کارشناسی ارشد حسابداری:

آمار دکتر عادل آذر